Home Blog Page 6

VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk

0

VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk

Grootste kans op maatwerk bij banken

Amersfoort, 13 maart 2018 – Slechts 10 van de 23 door Vereniging Eigen Huis onderzochte geldverstrekkers bieden hun klanten actief maatwerk hypotheek oplossingen aan. Opvallend genoeg zijn dit vooral banken. Verzekeraars en nieuwe geldverstrekkers op de hypotheekmarkt laten het veelal bewust afweten om maatwerkhypotheken aan te bieden. Hierdoor kunnen veel mensen die niet in een standaard profiel passen daar ook geen hypotheek afsluiten.

Nog steeds te weinig maatwerkhypotheken

Vereniging Eigen Huis onderzocht of geldverstrekkers als banken, verzekeraars en nieuwkomers op de hypotheekmarkt gebruik maken van de mogelijkheden om verantwoord maatwerk aan te bieden. Medio vorig jaar heeft het Platform Maatwerk voor hypotheekverstrekking* hiervoor een aantal oplossingen aangedragen. ‘Bij veel geldverstrekkers ontbreekt het nog steeds aan concrete en voorspelbare invulling van maatwerk. Daardoor is de kans groot dat klanten met een afwijkend profiel bot vangen als zij een hypotheek aanvragen om een huis te kunnen kopen’, aldus Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Nauwelijks maatwerk voor senioren en starters

Met name voor senioren en koopstarters lopen tegen belemmeringen aan door gebrek aan maatwerk. Zij krijgen geen passende hypotheek, terwijl dat in hun financiële situatie vaak wel verantwoord is. Bij senioren gaat het bijvoorbeeld om huiseigenaren die verhuizen naar een woning met lagere hypotheeklasten of om mensen die eerder stoppen met werken, waardoor een AOW-gat ontstaat. Ook als voldoende eigen middelen aanwezig zijn, kan geen nieuwe hypotheek worden afgesloten.

Bij koopstarters gaat het vaak om de beoordeling van flexibele arbeidscontracten en het bestendig inkomen.

Nieuwkomers willen alleen standaardhypotheken verstrekken

Uit het onderzoek blijkt dat een vijftal geldverstrekkers (Argenta, BijBouwe, Merius, Moneyou en vooralsnog NIBC) geen hypotheken aanbiedt aan mensen die niet aan de standaard inkomensnormen voldoen. Een van deze partijen zegt daarover: ‘Wij willen de kosten laag houden met aantrekkelijke productvoorwaarden en een scherpe rente, in combinatie met een snel, voorspelbaar en zoveel mogelijk geautomatiseerd acceptieproces’.

Een achttal geldverstrekkers (ASR, Lloyds Bank, Aegon, Centraal Beheer, Venn Hypotheken, Delta Lloyd, Woonfonds en vooralsnog MUNT) neemt geen voorwaarden op voor maatwerk in het kredietbeleid. Maatwerk is alleen mogelijk als een aanvraag tijdens het acceptatieproces toch niet blijkt te passen binnen de reguliere normen.

Maatwerkinformatie kan veel beter

Tien hypotheekaanbieders bieden wel maatwerkhypotheken aan, maar de informatie die zij daarover verstrekken is vaak vaag en weinig concreet, vindt Vereniging Eigen Huis. Een onafhankelijk hypotheekadviseur kan daarmee niet vaststellen of de aanvraag die hij voor een klant doet ook kans van slagen heeft. Door deze onzekerheid zullen adviseurs klanten niet kunnen helpen, of hen onnodig op kosten jagen als de aanvraag met verschillende hypotheekaanbieders moet worden besproken.

ING is een positieve uitzondering en biedt een concreet kader voor maatwerk. Als er bij de klant bijvoorbeeld sprake is van een inkomensterugval voor de pensioendatum van maximaal vier jaar, dan kan deze periode worden overbrugd met eigen vermogen. Veel andere hypotheekaanbieders willen in dit scenario alleen het inkomen, en niet het vermogen van de klant meerekenen.

* Platform Maatwerk: om belemmeringen bij hypotheekverstrekking weg te nemen is vorig jaar door de toenmalig Minister voor Wonen en Rijksdienst het Platform Maatwerk opgestart. Aan het platform namen diverse banken en verzekeraars, hypotheekadviseurs, de NVB, het VvV, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en de AFM deel.

Duurzame initiatieven, hogere winst en dividend

0

DEN HAAG, Nederland, March 12, 2018 /PRNewswire/ —

BNG Bank heeft een goed jaar achter de rug, aldus de nieuwe bestuursvoorzitter Gita Salden. Voor de klanten zijn in lijn met het overheidsbeleid nieuwe producten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en exportfinanciering. Daarnaast zijn de belangrijkste financiële doelstellingen gerealiseerd. De winst en de solvabiliteitsratio’s zijn gestegen. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om het dividendpercentage te verhogen van 25% naar 37,5%.

Om haar rol als betrokken partner voor een duurzamer Nederland verder in te vullen heeft BNG Bank in het verslagjaar meer dan 150.000 zonnepanelen gefinancierd via het bedrijf Rooftop Energy en het project ‘Boer kiest Zon’ en door directe financiering van onder meer gemeenten en woningcorporaties. Ook werden projecten op het gebied van windenergie, biomassa, bio-energie, geothermie en warmtenetten gefinancierd. In het najaar is de Maatschappelijk Vastgoed Scan geïntroduceerd. Via deze online tool hebben gemeenten in enkele maanden tijd 1 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht om te verduurzamen. In december heeft de bank het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht. Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen bij dit fonds een lening afsluiten vanaf EUR 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Initieel verstrekt BNG Bank EUR 10 miljoen aan het fonds met de intentie om dit in de komende drie jaar te laten groeien tot EUR 25 miljoen. De ontvangen rente en aflossingen zijn weer beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Ter financiering van haar duurzame activiteiten heeft BNG Bank in het verslagjaar twee nieuwe duurzame obligaties uitgegeven. In totaal heeft de bank sinds 2014 zes duurzame obligaties ter waarde van EUR 4,1 miljard geplaatst, waarmee ze op dit terrein tot de koplopers in het bankenlandschap behoort.

BNG Bank begon in 2017 ook met herfinanciering onder de Exportkredietgarantieregeling van de Rijksoverheid. Afgelopen jaar zijn drie transacties gedaan voor een totale waarde van meer dan USD 300 miljoen. BNG Bank sluit hiermee aan op de wens van het kabinet om de Nederlandse export te bevorderen en exporterende Nederlandse bedrijven te ondersteunen.

Het totaalbedrag aan verstrekte langlopende leningen kwam in 2017 uit op EUR 9,5 miljard, waarvan het overgrote deel werd verstrekt aan gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Het totaalbedrag daalde met EUR 0,7 miljard ten opzichte van 2016, onder invloed van de relatief lage marktvraag. Per eind 2017 bedroeg de totale langlopende kredietportefeuille EUR 80,1 miljard (eind 2016: EUR 81,0 miljard).

Hogere nettowinst  De nettowinst steeg in het jaar 2017 met 6,5% naar EUR 393 miljoen. Het renteresultaat nam dankzij de gunstige tarieven voor nieuwe financiering toe tot EUR 435 miljoen, een stijging van EUR 30 miljoen ten opzichte van het jaar 2016. Het resultaat financiële transacties kwam uit op EUR 181 miljoen positief (2016: EUR 118 miljoen positief). De ongerealiseerde marktwaardeveranderingen (EUR 128 miljoen) hebben sterk bijgedragen aan dit resultaat, dat onder invloed van de stijging van de langlopende rente in 2017 en de afgenomen krediet- en liquiditeitsopslagen van de meeste rentedragende waardepapieren tot stand kwam. Ook de gerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties waren sterk positief, mede onder invloed van het doorlopende opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank.

Solvabiliteitsratio’s stijgen  De solvabiliteit van BNG Bank is in de verslagperiode verder toegenomen. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot bijna 37%. Onder invloed van de stijging van het Tier 1-vermogen en de daling van het balanstotaal is de leverage ratio van de bank ten opzichte van ultimo 2016 met 0,5% toegenomen tot 3,5%.

Dividendpercentage omhoog  De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om een hoger dividendpercentage voor te stellen. De huidige en de verwachte ontwikkeling van de kapitalisatie van de bank maakt dit mogelijk. In 2018 zal naar verwachting zekerheid worden verkregen over de invoering van de leverage ratio, waarna BNG Bank haar kapitalisatie- en dividendbeleid zal evalueren. Vooruitlopend op definitieve regelgeving wordt voorgesteld om 37,5% (2016: 25%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 141 miljoen (2016: EUR 91 miljoen). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. Het dividend bedraagt EUR 2,53 (2016: EUR 1,64) per aandeel van nominaal EUR 2,50.

Vooruitzichten 2018  Met ingang van 1 januari 2018 dient BNG Bank haar balans en resultatenrekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële instrumenten (IFRS 9). Op basis van de huidige inzichten zal de overgang naar de beginbalans conform de nieuwe standaard leiden tot een daling van het eigen vermogen van ongeveer EUR 270 miljoen, vooral veroorzaakt door aanpassingen in het kader van hedge accounting. Ruim EUR 170 miljoen betreft een daling van de cashflow hedge reserve. Omdat deze reserve geen onderdeel uitmaakt van het Tier 1-vermogen, zijn de effecten voor de Tier 1-ratio en de leverage ratio relatief beperkt. Het renteresultaat zal in 2018 naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 390 tot EUR 440 miljoen. Een betrouwbare verwachting van de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.

Het volledige jaarverslag van BNG Bank wordt gepubliceerd op donderdag 29 maart via http://www.bngbank.nl .

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland. 

GECONSOLIDEERDE BALANS 

In miljoenen euro’s


31-12-2017 31-12-2016
ACTIVA
Kasmiddelen 2.996 6.417
Bankiers 13.997 11.795
Financiële activa tegen reële waarde via het
resultaat 2.006 2.350
Derivaten 8.982 15.412
Financiële activa voor verkoop beschikbaar 14.110 15.437
Kredieten 86.008 87.576
Waardeaanpassingen kredieten in portfolio
hedge accounting 11.813 14.894
Deelnemingen met invloed van betekenis en
joint ventures 47 46
Onroerende zaken bedrijfsmiddelen 17 17
Overige activa 19 56
Activa aangehouden voor verkoop 30 –
TOTAAL ACTIVA 140.025 154.000
PASSIVA
Bankiers 2.393 3.530
Financiële passiva tegen reële waarde via het
resultaat 944 1.190
Derivaten 21.870 24.780
Schuldbewijzen 104.127 112.180
Toevertrouwde middelen 5.472 7.556
Achtergestelde schulden 31 31
Overige passiva 235 247
Totaal passiva 135.072 149.514
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en gerealiseerde reserves 3.366 3.106
Hybride kapitaal 733 733
Herwaarderingsreserve 268 275
Cashflow hedge reserve 193 3
Nettowinst 393 369
4.953 4.486
TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 140.025 154.000


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

In miljoenen euro’s


2017 2016
– Rentebaten 5.905 6.126
– Rentelasten -5.470 -5.721
Renteresultaat 435 405
– Provisiebaten 26 28
– Provisielasten -3 -3
Provisieresultaat 23 24
– Verkoopresultaten AFS-portefeuille 47 34
– Overige gerealiseerde resultaten 6 28
– Marktwaardeveranderingen financiële
instrumenten 128 55
Resultaat financiële transacties 181 118
Resultaten uit deelnemingen 2 4
Overige resultaten 2 2
Resultaat uit activa aangehouden voor verkoop – 34
TOTAAL BATEN 643 588
Personeelskosten -44 -38
Andere beheerskosten -26 -26
Afschrijvingen -2 -2
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -72 -66
Bijzondere waardeverminderingen 6 29
Mutatie voorziening voor oninbaarheid 4 4
Resolutieheffing -9 -16
Bankenbelasting -36 -35
TOTAAL OVERIGE LASTEN -35 -19
WINST VOOR BELASTINGEN 536 502
Belastinglast -143 -134
NETTOWINST 393 369


BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 27008387

    PRN NLD

CONTACT: Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag, T 070-3750-750, www.bngbank.nl

Heidrick & Struggles voegt wereldwijd 18 nieuwe partners en directeuren toe voor Headhunting Services en Heidrick Consulting

0

Heidrick Struggles voegt wereldwijd 18 nieuwe partners en directeuren toe voor Headhunting Services en Heidrick Consulting

CHICAGO, 9 maart 2018 /PRNewswire/ — Heidrick Struggles [http://www.heidrick.com/] , een vooraanstaande wereldwijde leverancier van diensten op het gebied van headhunting, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van de organisatie en het team, alsmede cultuurvorming, heeft 18 nieuwe partners en directeuren toegevoegd aan de sectoren voor technologie, industrie, consumenten en financiën, alsmede aan sectoren in het onlangs uitgebreide kantoor in Kopenhagen.

https://mma.prnewswire.com/media/139127/heidrick_struggles_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/139127/heidrick_struggles_logo.jpg]

Onder de 18 nieuwe partners en directeuren bevinden zich onder meer drie nieuwe consultants. Dit werd op 7 februari [http://heidrick.mediaroom.com/2018-02-07-Heidrick-Struggles-Launches-Heidrick-Consulting-Business]aangekondigd tijdens de introductie van het nieuwe Heidrick Consulting-bedrijf. Karla Martin [http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Martin_Karla_23771] en Barbara Spitzer [http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Spitzer_Barbara_23759] hebben zich als partners bij Heidrick Consulting aangesloten; Shaloo Kakkar Kulkarni [http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kulkarni_Shaloo_23731] als directeur.

“We zien wereldwijd een groeiende vraag naar onze expertise om klanten te adviseren over leiderschapstalenten zodat de prestaties van hun organisatie versneld kunnen worden,” aldus Krishnan Rajagopalan, President en Chief Executive Officer, Heidrick Struggles. “Deze nieuwe consultants zullen gebruik maken van ons platform en ons intellectuele eigendom om onze klanten te voorzien van talent- en adviesdiensten die ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in een snel veranderende en onzekere wereld.”

Segment Wereldwijde technologieën en dienstverlening: partners Charul Madan (New Delhi) en Tom Murray (Boston) en directeur Akhil Verma (New York)


— Madan
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Madan_Charul_23768]
trad in november 2017 bij de firma in dienst vanuit een klein
headhuntersbedrijf waar hij als belangrijke aandeelhouder werkzaam was
als Managing Partner. Meer dan 18 jaar geleden begon hij zijn carrière
als headhunter en hij heeft tot op heden meer dan 300 succesvolle
headhunting-opdrachten uitgevoerd.
— Murray
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Murray_Tom_23917]
heeft uitgebreide ervaring op het gebied van human resources,
talentbeheer en werving. Hij was de eerste Chief Talent Officer voor
Dell Technologies, waar hij verantwoordelijk was voor de talentstrategie
voor kaderleden, alsmede voor talentbeheer, training en ontwikkeling en
successieplanning.
— Verma
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Verma_Akhil_23912] is
afkomstig van WNS Global Services waar hij de Corporate SVP voor Noord-
en Zuid-Amerika was. Hij zal zich richten op big data analyse,
kunstmatige intelligentie en machine learning, alsmede
procesautomatisering en robotica.
Segment Industriële sector: Scott Adams, directeur (Atlanta), Hunter Hohlt, directeur (Washington D.C.) en Christine Yasaitis, directeur (New York)


— Adams
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Adams_Scott_23920]
heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van headhunting, binnen
diverse sectoren, zowel in de publieke als de particuliere sector, van
besloten genootschappen en kleine startende bedrijven tot wereldwijde
Fortune 500-bedrijven.
— Hohlt
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Hohlt_Hunter_23770]
is lid van het Segment voor ruimtevaart, defensie en luchtvaart, en
verstrekt advies- en leiderschapsdiensten op het gebied van het werven
van kaderleden voor klanten binnen defensie en de ruimtevaartsector.
Voorafgaand aan deze functie was hij werkzaam bij PwC Strategy en Booz
Company.
— Yasaitis
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Yasaitis_Christine_23
855] maakt deel uit van het Segment voor ruimtevaart, defensie en
luchtvaart, en verstrekt advies- en leiderschapsdiensten aan Amerikaanse
en internationale klanten binnen defensie, en de luchtvaart- en
ruimtevaartsector, alsmede aan private equity-klanten die zich bezig
houden met investeringen in de industriële en ruimtevaartsector.
Segment Consumentenmarkten: partner Mike Gibney (Los Angeles) en directeur Reenu Saraf (Mumbai)


— Gibney
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Gibney_Mike_23749]
brengt 20 jaar ervaring op het gebied van strategieën, organisatorische
transformatie en het afstemmen van uitvoerende teams met zich mee. Hij
heeft werkervaring op het gebied van consumentenproducten, industriële
producten, medische apparatuur, geneesmiddelen, olie en gas, en de
transportsector.
— Saraf
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Saraf_Reenu_23845]
treed bij de firma in dienst vanuit een ander toonaangevend wereldwijd
headhuntersbedrijf, waar zij Marktleider voor consumentenmarkten in
India was, en leiding gaf aan een nationaal team verantwoordelijk voor
zowel consumentenopdrachten als voor levenswetenschappen. In de loop van
haar carrière, heeft ze leidinggegeven aan 200 zoekopdrachten binnen
verschillen sectoren waaronder consumentenproducten, detailhandel,
digitale media, media en onderwijs.
Het Segment Financiële diensten verwelkomt Paul Charles, partner (San Francisco) terug bij het bedrijf


— Charles
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Charles_Paul_16449]
keert na drie jaar bij een ander wereldwijd headhuntersbedrijf terug
naar Heidrick Struggle, waar hij zijn carrière begonnen is. Hij zal
werkzaam zijn in de bedrijfsonderdelen voor Vermogensbeheer en
Juridische en nalevingsaangelegenheden. Hij zal zich concentreren op de
headhunting van senior leidinggevenden en het leveren van advies met
betrekking tot vermogensbeheer, private equity, particulier krediet en
durfkapitaal.
Kopenhagen kantoor: partners Niels Bentzen, Peter Christiansen, Anne Mette Dissing-Imerkaer, Henrik Elsig Anderson en Frank Halborg; en Annbritt Nielsen, directeur
Met de afronding van Heidrick Struggles’ overname van Amrop-Denmark op 1 januari heeft de firma zes consultants toegevoegd aan het toonaangevende team in Kopenhagen.

“Door de uitbreiding van het talent in ons kantoor in Kopenhagen zullen we beter in staat zijn om te voldoen aan de behoeften van onze Scandinavische klanten op het gebied van talent en leiderschap,” aldus Jan Norgaard Lauridsen, verantwoordelijke partner voor de bedrijfsvoering van het Heidrick Struggles kantoor in Kopenhagen.


— Bentzen
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Bentzen_Niels_23898]
maakt deel uit van het Segment Wereldwijde technologieën en
dienstverlening, en geeft advies aan klanten in de technologie- en
mediasectoren, en ook op het gebied van digitale transformatie binnen
een verscheidenheid aan sectoren.
— Christiansen
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Christiansen_Peter_23
900] maakt deel uit van het Segment Financiële diensten, waar hij
advies geeft aan klanten in verschillende sectoren, waaronder advies
over bedrijfs- en investeringsbankieren, retailbankieren, financiële
diensten voor consumenten, verzekeringen, private equity,
vermogensbeheer en pensioenfondsen.
— Dissing-Immerkaer
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Dissing-Immerkr_Anne%
20Mette_23876] maakt deel uit van het Segment Industriële sector en
Consumentenmarkten, en heeft meer dan een decennium lang ervaring
opgedaan op het gebied van headhunting.
— Elsig Anderson
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Elsig%20Andersen_Henr
ik_23886] geeft leiding aan het Scandinavische Segment van Heidrick
Consulting, en houdt zich uitsluitend bezig met
leiderschapsbeoordelingen, trainingen op het gebied van coaching en
leiderschapsontwikkeling in zowel de particuliere als publieke sector.
— Halborg
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Halborg_Frank_23885]
maakt deel uit van het wereldwijde Segment Financiële dienstverlening.
Voorafgaande aan Heidrick Struggles was hij partner bij een ander
headhuntersbedrijf, en was hij tien jaar lang een managing director
binnen de banksector.
— Nielsen
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Nielsen_Annbritt_2387
5] is verantwoordelijk voor het headhunten voor senior kaderleden binnen
alle functies voor financiële en professionele diensten in
Scandinavië, en richt zich op de zoekopdrachten binnen digitaal
bankieren, gegevenswetenschappen, informatietechnologie, operations en
risicobeheer.
Over Heidrick Struggles:
Heidrick Struggles levert diensten om tegemoet te komen aan de behoeften voor uitvoerend talent en leiderschap van ‘s werelds beste organisaties en het bedrijf is een vooraanstaande leverancier van leidinggevend advies en teameffectiviteit, cultuurvorming en headhunting-diensten. Heidrick Struggles begon meer dan 60 jaar geleden met de werkzaamheden die verbonden zijn aan headhunting. Vandaag de dag levert de firma geïntegreerde leiderschapsoplossingen en staat het zijn klanten bij om de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk. ® www.heidrick.com [http://www.heidrick.com/].

Contactpersonen media:
Alexandra Brown +1 312.496.1871
abrown@heidrick.com [mailto:abrown@heidrick.com]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/139127/heidrick_struggles_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/139127/heidrick_struggles_logo.jpg]

Web site: http://www.heidrick.com/

Tradeweb Markets lanceert activiteitenrapport voor kwartaal

0

Gemiddeld dagelijks transactievolume groeit naar meer dan $430 miljard wereldwijd

NEW YORK, 22 februari 2018 /PRNewswire/ — Tradeweb Markets, een toonaangevende ontwikkelaar en handelaar in internationale vast-inkomen-, derivaten- en ETF-markten, kondigde vandaag de vrijgave aan van transactieactiviteiten voor het kwartaal, voor haar gecombineerde, institutionele, grootschalige platforms en retailplatforms voor het vierde kwartaal van 2017. Marktdeelnemers kunnen nu hun volume-activiteit voor wereldwijde tarieven, krediet, geldmarkten en vermogensbedrijven van Tradeweb Markets op kwartaalbasis inzien.

“Tradeweb Markets is een van de meest betekenisvolle wereldwijde financiële marktplaatsen geworden, met meer dan $430 miljard aan dagelijks handelsvolume,” zei Lee Olesky, CEO van Tradeweb Markets. “Door meer informatie te delen over onze uitgebreide liquiditeitspools in vast inkomen, derivaten en ETF’s, geloven wij dat marktdeelnemers de impact van e-trading beter kunnen begrijpen; dat een grotere connectiviteit, efficiëntie en transparantie betere toegang tot liquiditeit geeft.”

Veel van de recente groei die zich voordeed bij Tradeweb Markets in het vierde kwartaal komt voort uit nieuwe innovatie en cliënten die zich voorbereiden op elektronische handel onder MiFID II. Zo groeide de handel in rentederivaten met 51% op jaarbasis in het vierde kwartaal, met een groter gebruik van compressiehandel en de introductie van Automated Intelligent Execution (AiEX [http://www2.tradeweb.com/l/105492/2018-02-15/31rcsc]).

Het verbinden van institutionele en retail liquiditeitspools voor kredietproducten speelde ook een rol bij een groei van 107% in Amerikaanse hoogwaardige bedrijfsobligaties, en voorafgaand aan de Europese vernieuwingen, vond er bij Tradeweb Markets ook een groei van 44% plaats in de handel in Europese bedrijfsobligaties op jaarbasis.

Voor meer informatie over de activiteitenrapporten van Tradeweb Markets gaat u naar http://www.Tradeweb.com/Market_Activity_Reports/ [http://www.tradeweb.com/Market_Activity_Reports/].

Over Tradeweb Markets

Tradeweb Markets ontwikkelt en exploiteert veel van de meest efficiënte financiële markten in de wereld, waarbij het een grotere transparantie en efficiëntie biedt aan de marktdeelnemers in vast inkomen, derivaten en ETF’s. Met zijn focus op het toepassen van technologie om een grotere efficiëntie te bewerkstelligen in de hele levenscyclus van de transacties, was Tradeweb een pionier in de verwerking van vaste inkomenstransacties van begin tot einde (STP) en biedt het op dit moment ondersteuning voor markten van meer dan 20 activaklassen met elektronische uitvoering, verwerking, posttransactionele analyses en marktdata in een integrale werkstroom. Tradeweb Markets bedient de markten van leverancier tot klant via het institutionele platform van Tradeweb, grootschalige transacties via het Dealerweb en de in de VS gevestigde retail vastrentende gemeenschap via Tradeweb Direct. Klanten vertrouwen op Tradeweb als aandrijver van de evolutie van vast inkomen en derivaten door middel van de flexibele handelsarchitectuur en efficiëntere, transparantere markten. Ga voor meer informatie naar www.Tradeweb.com [http://www.tradeweb.com/].

Clayton McGratty, Tradeweb Markets +1-646-430-6054 Clayton.McGratty@Tradeweb.com [mailto:Clayton.McGratty@Tradeweb.com]

Jonathan Rick, Tradeweb Markets +1-646-430-6133 Jonathan.Rick@Tradeweb.com [mailto:Jonathan.Rick@Tradeweb.com]

Web site: http://www.tradeweb.com/

VEH: hypotheekadviseurs en makelaars schieten tekort bij energieadvies

0

VEH: hypotheekadviseurs en makelaars schieten tekort bij energieadvies

Amersfoort, 21 februari 2018 – Acht op de tien huizenkopers krijgt geen informatie over energiebesparende maatregelen in hun nieuwe woning en de mogelijkheden om dat te financieren. Hypotheekadviseurs en makelaars vertellen hun klanten nauwelijks hoe zij hun nieuwe woning energiezuiniger en duurzamer kunnen maken. Vereniging Eigen Huis wil dat dit snel verbetert en dringt er op aan dat consumenten hierbij actief worden geadviseerd en geholpen. 

Vereniging Eigen Huis vindt hiervoor steun bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De minister stelt het energieadvies volgende maand aan de orde in het Platform Hypotheken, een overlegorgaan tussen het Rijk, toezichthouder AFM en de hypotheeksector. Ook zij wil dat financiële professionals meer doen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van woningen.

Makelaars en hypotheekadviseurs laten energie-advies vaak links liggen

Slechts 20% van de makelaars en hypotheekadviseurs adviseert zijn klanten over energiebesparing en verduurzaming, 80% doet dat niet. Over ruimere financieringsmogelijkheden of gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie en dubbel glas, wordt vaak niets gezegd en ontbreekt de kennis. Hierdoor blijft een enorm verbeterpotentieel onbenut.

Maarten-Eeke van der Veen, beleidsadviseur energie bij Vereniging Eigen Huis: “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen wordt van iedereen een bijdrage verlangd. Het kopen van een huis is bij uitstek het moment om een woning energiezuiniger te maken. Kopers staan wel degelijk open voor besparingsadvies. Makelaars en hypotheekadviseurs moeten zich hier veel beter in verdiepen en hun klanten op een goede manier helpen”.

Had ik dat maar geweten

Een koper kan tot 6% meer lenen als hij met dat geld de energieprestatie van de woning verbetert. De lagere energielasten compenseren dan de iets hogere hypotheeklasten. Daarnaast zijn er subsidies en gunstige leningen voor warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen. De meeste mensen weten niet hoe ze het beste hun nieuwe of huidige woning energiezuiniger kunnen maken, hoe ze dit het beste kunnen aanpakken en verstandig kunnen financieren. Zij verwachten dat hun makelaar en hypotheekadviseur hen daar juist wél mee helpt.

 

Succesvolle NHG-hypotheek voor zzp’ers krijgt vervolg

0

Het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarin zzp’ers met behulp van een inkomensverklaring al na 12 maanden een hypotheek kunnen afsluiten, is zeer succesvol gebleken. Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 zzp’ers een hypotheek kunnen aanvragen. Het WEW wil nu ook acceptatiekaders voor andere ondernemingsvormen ontwikkelen. Hierdoor kunnen straks nog meer ondernemers al binnen 1 jaar een verantwoorde hypotheek afsluiten.

Het WEW, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), zet zich in voor doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zoals zelfstandigen, starters of senioren. Het afgelopen jaar heeft het WEW het daarom voor zzp’ers mogelijk gemaakt om al na 1 jaar ondernemerschap een hypotheek met NHG af te sluiten, in plaats van de 3 jaar die hiervoor gebruikelijk was. Met deze NHG-hypotheek kan een woning gefinancierd worden met een koopsom tot €265.000 (vanaf 1 januari 2018). Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, is de NHG kostengrens maximaal €280.900.

Snel, laagdrempelig en verantwoord

Om zzp’ers al zo snel een veilige hypotheek te kunnen verstrekken is de inkomensverklaring geïntroduceerd. Onafhankelijke experts stellen het ondernemersinkomen vast aan de hand van de jaarcijfers, IB aangiftes, jaaropgaves en andere financiële stukken. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Hierna kan vervolgens eenvoudig het reguliere hypotheektraject worden gevolgd. Zo wordt het proces voor zzp’er, hypotheekadviseur en geldverstrekker vergemakkelijkt. Bovendien biedt de hypotheek met NHG voor zzp’er én geldverstrekker minder financiële risico’s.

Breed draagvlak

Uit onderzoek onder 1000 zzp’ers die in 2017 hun ondernemersinkomen hebben laten vaststellen blijkt dat zij zeer tevreden zijn over deze werkwijze. Ook de hypotheekverstrekkers ervaren de voordelen. Siebe Hiemstra, Manager Hypotheken bij Aegon: “De beoordeling door een externe deskundige partij, die op geen enkele wijze betrokken is bij de hypotheekaanvraag, borgt de onafhankelijke vaststelling van het ondernemersinkomen. We vinden het fantastisch dat we zo een verantwoorde hypotheek kunnen aanbieden aan startende zzp’ers”.

Uitbreiden naar meer ondernemerstypen

Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW: “Wij vinden dat iedereen evenveel mogelijkheden moet hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm. Wij willen daarom mét en voor de markt ook acceptatiekaders ontwikkelen voor andere ondernemingsvormen, zodat meer ondernemers toegang krijgen tot een verantwoorde hypotheek. Wij hopen deze in 2018 te introduceren.”

 

VEH en Consumentenbond starten proces tegen Delta Lloyd

0

VEH en Consumentenbond starten proces tegen Delta Lloyd over te hoge boeterente

Amersfoort/Den Haag 6 februari 2018

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond starten een proces tegen geldverstrekker Delta Lloyd. Inzet is de te hoge boeterente die klanten voor 14 juli 2016 betaalden voor het oversluiten van hun hypotheek naar een lagere hypotheekrente.

De consumentenorganisaties eisen dat Delta Lloyd conform de AFM leidraad een herberekening maakt voor klanten die hun hypotheek voor 14 juli 2016 hebben overgesloten, of hun hypotheek boven de boetevrije ruimte hebben afgelost.

De consumentenorganisaties willen een principiële rechtelijke uitspraak over de wijze waarop Delta Lloyd de boeterente berekende. Als de rechter de consumentenorganisaties in het gelijk stelt, opent dat de weg voor klanten van andere banken om ook de in die jaren te veel betaalde boeterente terug te krijgen.

Procedure na eerder moreel appel

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat onder meer Delta Lloyd een zeer consumentonvriendelijke rekenmethode hanteerde. Vorig jaar deed Vereniging Eigen Huis al een moreel appel op alle financiële instellingen om de boeterente met terugwerkende kracht opnieuw te berekenen. Hieraan gaven Delta Lloyd en andere geldverstrekkers geen gehoor. Ook een sommatie van de Consumentenbond en VEH had geen effect.

Boeterente was bijna altijd te hoog

Tussen 2011 en 2016 hebben ongeveer 100.000 huiseigenaren hun hypotheek vervroegd overgesloten naar een lagere rente. Daarvoor betaalden zij een boeterente. In de wet staat dat die boete niet hoger mag zijn dan een redelijke vergoeding voor het verlies dat de geldverstrekker leed door het openbreken van het rentecontract. In de praktijk echter waren de in rekening gebrachte boetes bijna allemaal hoger.

In maart 2017 kwam de toezichthouder AFM met een leidraad die aangeeft hoe de banken en andere geldverstrekkers de boeterente moeten berekenen. Klanten die hun hypotheek na 14 juli 2016 hebben overgesloten worden na herberekening volgens deze richtlijn  gecompenseerd, als blijkt dat de betaalde boeterente te hoog is geweest. VEH en Consumentenbond willen dat ook consumenten die voor die datum een te hoge boeterente hebben betaald worden gecompenseerd.

VEH: schrap ‘rentestraf’ bij stijgende woningwaarde

0

VEH: schrap ‘rentestraf’ bij stijgende woningwaarde

Amersfoort, 2 februari 2018 – Hypotheekklanten van Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Argenta, Van Lanschot en Merius zitten gedurende hun gehele renteperiode vast aan een rente opslag, ook al is daar door een waardestijging van het huis al lang geen grond meer voor. Vereniging Eigen Huis wil van deze vijf geldverstrekkers dat zij de ‘rentestraf’ schrappen, zodra de waarde van de woning voldoende is gestegen ten opzichte van de hypotheek. Bij alle andere geldverstrekkers is dit wel mogelijk. 

Opslag moet er ook weer af kunnen

Vereniging Eigen Huis vindt het dubieus dat bij Nationale Nederlanden, Delta Lloyd (*), Argenta, van Lanschot en Merius een risico-opslag niet kan vervallen als de woning tijdens een rentevaste periode in waarde stijgt. Daarmee neemt het risico voor de bank af. Argenta en Merius houden zelfs gedurende de gehele looptijd van de hypotheek geen rekening met stijging van de waarde van de woning en maken het daardoor voor de klant nog erger. Bij deze twee geldverstrekkers betaalt een klant 30 jaar lang steeds dezelfde opslag als toen hij het huis kocht, hoezeer de waarde van de woning in al die jaren ook is toegenomen. Dat kan hem vele duizenden euro’s aan onnodig betaalde rente schelen. De risico-opslag ontaardt zo in een rentestraf, vindt de vereniging. 

(*) muv de Delta Lloyd Plus hypotheek 

Verkeerde keuze door slechte informatie

Onderzoek onder 30 geldverstrekkers wijst verder uit dat de 5 genoemde geldverstrekkers ook in hun voorwaarden ernstig tekort schieten. De vereniging vindt de informatie over rente opslagen diffuus en volstrekt onvoldoende, waardoor veel klanten niet weten dat zij over de gehele renteperiode een hogere rente betalen, ook al wordt hun huis in de loop der jaren flink meer waard. Als zij hierover wel goed waren geïnformeerd, dan hadden zij waarschijnlijk voor een andere hypotheek gekozen, vermoedt de vereniging. Vereniging Eigen Huis wil dat dit probleem wordt opgelost en dringt er in een brief aan de betreffende geldverstrekkers op aan om de voorwaarden aan te passen aan wat gebruikelijk is in de markt, zodat risico-opslagen ook weer kunnen vervallen.

Wat is rente opslag

Iemand die zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG ) een hypotheek afsluit die hoger is dan 65% van de waarde van de woning, betaalt in de meeste gevallen een rente opslag. De opslag is afhankelijk van de hoogte van lening ten opzichte van de woningwaarde en varieert tussen 0,1% en 0,95%. Geldverstrekkers hebben in toenemende mate risicoklassen, waardoor ook kleinere waardestijgingen rentevoordeel kunnen opleveren. Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer huiseigenaren voor een lange rentevaste periode. In 2017 was die gemiddeld 16,5 jaar. Alleen al door de huidige waardestijgingen kan de opslag bij bijna alle banken al na een paar jaar worden verlaagd, of geheel vervallen.

Rekenvoorbeeld 

Iemand koopt een woning van 280.000 euro en sluit bij Nationale Nederlanden een hypotheek af van € 270.000. Hij kiest voor een rentevaste periode van 20 jaar. Omdat hij ruim 95% van de waarde van de woning leent, komt er bovenop de basisrente van 2,7% een opslag van 0,4%. Deze opslag blijft bij Nationale Nederlanden 20 jaar van kracht. Bij andere banken kan deze opslag door de waardestijging vaak al na 3 jaar vervallen. Bij Nationale Nederlanden Betaalt deze huiseigenaar jaarlijks van € 1.080 (bruto) rente teveel.

Rentevoordeel met hogere WOZ-waarde

Veel huiseigenaren kunnen hun voordeel doen met de nieuwe WOZ waardebepaling die zij in de eerste maanden van het jaar van hun gemeente ontvangen. Zodra de waarde van een woning voldoende is gestegen, kan hun rente opslag vaak vervallen. Daardoor daalt de hypotheekrente en nemen de maandlasten af. Meestal moet de klant zelf het initiatief nemen om de renteopslag te laten vervallen. Op eigenhuis.nl kan iedere huiseigenaar zien of zijn geldverstrekker deze opslag tussentijds kan laten vervallen en hoe hiervoor een verzoek moet worden ingediend. 

WOZ niet altijd voldoende

Als bewijs om een rente opslag te schrappen, volstaat bij de meeste geldverstrekkers de WOZ-waardebepaling die huiseigenaren binnenkort van hun gemeente ontvangen. Alleen ASR, Bijbouwe, BNP Paribas, Lloyds Bank, Merius, Munt Hypotheken, NIBC, Triodos, en Venn Hypothekenverlangen daarvoor een taxatierapport. De kosten hiervan werpen voor de huiseigenaar een drempel op om de opslag aan te laten passen. Vereniging Eigen Huis roept ook deze geldverstrekkers op om de WOZ-waardebepaling te accepteren. Landelijk stijgt de woningwaarde gemiddeld met bijna 6% ten opzichte van een jaar eerder, maar in gemeenten als Amsterdam en Utrecht is de stijging aanzienlijk hoger. 

VEH: scheve woningmarkt roept om flexibele NHG grens

0

VEH: scheve woningmarkt roept om flexibele NHG grens

Amersfoort, 31 januari 2018 – Vereniging Eigen Huis pleit bij minister Ollongren voor onderzoek naar flexibilisering van de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De huidige werkwijze met één landelijke koopgrens voor de nationale hypotheekbescherming werkt niet meer. Een huis kopen met NHG zekerheid is nu vooral in de regionaal nog mogelijk. In oververhitte woningmarkten wordt nog maar 5% van de woningen verkocht met een NHG hypotheek, terwijl dat in krimpregio’s soms bijna 70% is.

Door de hoge huizenprijzen in en rond veel grote steden kunnen starters daar nauwelijks meer gebruik maken van het NHG vangnet. Daarvoor zijn de huizenprijzen te hoog opgelopen. Deze koopstarters kunnen niet anders dan een hoge hypotheek afsluiten zonder hypotheekbescherming. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat juist zij financieel het grootste risico lopen en het meest kwetsbaar zijn. Daardoor lopen zij ook een korting op hun hypotheekrente mis.

Starters met hoogste risico’s missen steeds vaker NHG bescherming

NHG beschermt starters tegen de risico’s van een hypothecaire lening tot € 265.000. Daarmee is NHG voor met name starters een belangrijke steun in de rug bij de aankoop van hun eerste woning. Een NHG hypotheek biedt hen zekerheid die bescherming biedt tegen financiële risico’s zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding. Bovendien is de hypotheekrente voor een hypotheek met NHG tot wel 0,7% lager dan bij een volledige hypotheek zonder NHG.

Grote en groeiende verschillen

In oververhitte woningmarkten worden de meeste woningen boven het NHG maximum verkocht. Rondom Amsterdam werden in gemeenten als Landsmeer en Oostzaan vorig jaar nog maar 5% van de verkochte woningen gefinancierd met een NHG hypotheek. Ook in Diemen en Amstelveen nam het NHG aandeel sterk af. In en rond Utrecht is dat niet anders; in Bunnik halveerde vorig jaar het aantal NHG financieringen.

In krimpregio’s als Limburg en Groningen is het beeld omgekeerd. Door de lagere huizenprijzen kan in veel gemeenten meer dan de helft van de verkochte woningen wél met NHG zekerheid worden gefinancierd. In Harlingen, Den Helder en Heerlen was dat vorig jaar rond de 60% en in Kerkrade en Delfzijl al bijna 70%. Landelijk nam het aandeel NHG hypotheken af van 39% in 2016 naar 36,4% in 2017. (*)

Onderzoek naar flexibele NHG grens nodig

Vereniging Eigen Huis roept de minister op om te onderzoeken hoe NHG beter kan aansluiten op de realiteit van verschillende woningmarkten. Bij een regio-georiënteerde vaststelling  van de kostengrens kan met omstandigheden zoals bevolkingskrimp en omstandigheden van specifieke doelgroepen rekening worden gehouden. Het NHG-instrument kan dan worden ingezet om het lokale en regionale woonbeleid te ondersteunen.

De grens van een hypotheek met NHG wordt nu jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde landelijke woningprijs. Omdat de regionale verschillen steeds verder uiteenlopen, vallen veel starters al snel af als zij willen wonen in regio’s met hoge en stijgende huizenprijzen. Daar zijn nauwelijks nog woningen te vinden die nog binnen de landelijke kostengrens vallen.

(*) Bron: Analyse van 2016 en 2017 door Hypotheken Data Netwerk HDN, vereniging voor financiële dienstverlening zonder winstoogmerk.

 

BKR zwicht voor druk: registraties toch verwijderd

0

Reglement aangepast na gewonnen rechtszaken door Dynamiet en Kamervragen

ZOETERMEER/TIEL – Nederlanders die geen hypotheek of lening kunnen krijgen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand op de zwarte lijst van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel staan, kunnen die negatieve registratie weer laten verwijderen.

Onder druk van tientallen verloren rechtszaken, aangespannen door Dynamiet Nederland, en diverse Kamervragen is het BKR gezwicht. Het heeft zijn reglementen zo veranderd dat het verwijderen van terechte registraties toch mogelijk is.

Juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland voert al een jaar lang een verbeten strijd tegen de schendingen van consumentenrechten door het BKR. ,,Daarom voelt dit als overwinning. We hebben altijd al gezegd dat het verwijderen van terechte negatieve registraties kan en mag en zelfs dat het wettelijk moet. Nu geeft het BKR dit zelf ook toe,” stelt directeur Deepak Thakoerdien van Dynamiet.nl.

Het bureau helpt jaarlijks vele mensen om van hun negatieve registratie af te komen. Daarbij doet Dynamiet.nl een beroep op het arrest van de Hoge Raad uit 2011. Dat stelt dat kredietverstrekkers altijd een belangenafweging moeten maken wanneer iemand om verwijdering van zijn registratie vraagt. Als de schuld niet opweegt tegen de gevolgen, moet die geschrapt worden, aldus de hoogste rechter.

In februari 2017 wijzigde het BKR ineens zijn reglementen, waardoor kredietverstrekkers en banken de registratie niet meer konden verwijderen. Daardoor moesten consumenten voor elk verzoek een rechtszaak aanspannen. Dynamiet.nl spande sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen. Op drie na werden alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt. Steeds oordeelde de rechter dat de negatieve registratie niet opwoog tegen de gevolgen. ,,We konden deze rechtszaken met onze ogen dicht doen. De rechter oordeelde steeds hetzelfde,” vertelt Thakoerdien. Hij verwacht nu dat nieuwe rechtszaken niet meer nodig zijn.

Het BKR kreeg het afgelopen jaar veel kritiek. Media als NRC en FD besteedden aandacht aan de slachtoffers van het nieuwe beleid. Bijna zeshonderd gedupeerden meldden zich aan bij de Stichting Registratieleed om een collectieve rechtszaak tegen het BKR aan te spannen. De Tweede Kamer stelde in juli en augustus vragen, waarop minister Dijsselbloem van financiën voor het einde van het jaar een oplossing eiste van het BKR. Nu die er is gekomen, is de collectieve rechtszaak niet meer nodig.

Het BKR heeft 22 januari een nieuw reglement en een nieuwe ‘Handreiking Belangenafweging’ gepubliceerd. Daarin erkent het dat terechte registraties na een belangenafweging toch verwijderd kunnen worden als die disproportioneel zijn. Daarvan is sprake naarmate de individuele omstandigheden van een consument zwaarder wegen of naarmate de gevolgen van een registratie groter zijn. Als het belang van registratie zwaarder weegt, blijft die gehandhaafd. Met de handreiking kunnen kredietverleners verzoeken van consumenten beoordelen en de registratie schrappen.

EINDE PERSBERICHT